Gudija, 2004

2004 m. „Klaj?n? klubas“ ir jo draugai visureigiais keliavo Baltarusoijoje po ?vairias su LDK istorija susijusias
vietoves, aplank? ?sp?dingus nacionalinius parkus, Belovežo giri?, Pripet?, patyr? nepakartojamus ?sp?džius
Salihorsko kalio drusk? kasyklose, išdr?so nukakti ? miestus ir kaimus-vaiduoklius ?ernobylio atomin?s elektrin?s
katastrofos rajone, aplank? lietuvišk? kaim? su ten tebegyven?iais „labusais“ – lietuviais Mahiliovo srityje, Malkavoje.

Kad suprastum, kokia milžiniška kadaise buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštija (LDK), reikia pavažin?ti po Baltarusij?,
nes šioje šalyje plyti didesn? dalis buvusios LDK teritorijos. Negalime nesidom?ti savo rytiniais kaimynais, nes tarp
m?s? ir j? šalies praeityje buvo daug bendro. Dabar mus skiria ne tik Lietuvos-Baltarusijos, bet ir Europs S?jungos-
Baltarusijos siena, tod?l kontaktai yra apsunkinti. Sumaž?jo informacijos apie kaimyn? gyvenim?, j? materialin?s ir
dvasin?s kult?ros apraiškas.

Gudijoje teb?ra daugyb? LDK pili?. Iš kai kuri? lik? tik griuv?siai. Mažame Kr?vos kaimelyje st?kso milžiniški
niekada netyrin?tos ir nerestauruotos, paliktos likimo valiai Kr?vos pilies griuv?siai. O kadaise ši XIV amžiuje didži?j?
Lietuvos kunigaikš?i? Gedimino ir Algirdo pastatyta pilis buvo ne tik galinga tvirtov?, bet ir j? rezidencija. Manoma,
?ia gim? augo Jogaila.

Alš?n? kaimelyje yra barokin?s viduramži? Sapieg? pilies griuv?siai. 1610 m. Pavelo Sapiegos pastatyti r?mai stulbino
grožiu ir dydžiu. J? sal?s buvo papuoštos freskomis. Prašmatnioje pilyje lank?si Europos valstybi? karaliai, kalbos
apie Alš?n? dvar? sklido po vis? Europ?. P. Sapiegai mirus r?m? šlov? išbl?so, o per Šiaur?s kar? švedai juos nugriov?.

Geranainiuose – bene pirmoji LDK didik? Goštaut? pilis. Ji labai ?domi, nes tai vienas ankstyviausi? bandym?
sujungti sen?j? gotikin? fortifikacin? architekt?r? su moderniomis architekt?ros id?jomis. Pilies lik? nedaug, keli
pusmetrio aukš?io m?ro fragmentai, kuriuos per užž?lusius br?zgynus vos galima rasti.

Sp?jama, jog b?tent ?ia, lankydamasis pas didik? S. Goštaut?, Žygimantas Augustas susipažino su Barbora Radvilaite.
Galb?t ?ia prasid?jo j? meil?s istorija. Naugardukas – aukš?iausiai ?sik?r?s Baltarusijos miestas. J?, kaip gynybin?
post?, 1044 metais po žygi? ? Lietuv? to paties pavadinimo aukštumoje ?steig? Kijevo kunigaikštis Jaroslavas Gudrusis.
Naugardukas atiteko LDK Mindaugo laikais. Miesto istorin? reikšm? l?m? jo gera geografin? pad?tis: po 150 kilometr?
nuo Vilniaus, Gardino ir Minsko.

Baltarusijoje išleistoje LDK enciklopedijoje rašoma, kad Naugarduke buvo kar?nuotas Mindaugas. Lietuvos istorikai
teigia, jog Mindaugas ir jo žmona Morta karaliumi ir karaliene 1253 metais buvo vainikuoti Vilniuje, neseniai
pastatytoje katedroje.

Keliavo: Gintautas Babravi?ius, Birut? Babravi?ien?, Urt? Babravi?i?t?, Gabriel? Babravi?i?t?, Edmundas Jonikas,
Marius Butkevi?ius, Vytautas Bal?i?nas, Janušas Makevi?, operatorius Fiodoras ?erednik, fotografas Vladas
Š?iavinskas su šeima, Ryliški? šeima.