Kam?iatka, 1992

1992 m. liepos 25 – rugpj??io 23 dienomis Lietuvos – Vokietijos ekspedicija leidosi ? ilg? kelion?, kurios esm? – aplankyti vienus žymiausi? Tolim?j? Ryt? objekt?: Kam?iatkos pusiasal? bei jo rytin?je pakrant?je st?ksant? vien? seniausi? Tolim?j? Ryt? miest? Petropavlovsk?, Ava?ios ugnikaln?, Kronoku draustin? bei Geizeri? sl?n?.
Atvykus ? Kam?iatk?, buvome priblokšti vulkan? gausa. J? ten st?kso daugiau kaip 160, iš kuri? net 29 veikiantys. Tarp j? ir aukš?iausias aktyvus Eurazijos vulkanas Kliu?i? sopka. Nuostab? k?l? ir išskirtinis pusiasalio peizažas, paleoarktin? flora ir ret? gyv?n? r?ši? gausa. D?l savo unikalumo 1996 m. ši teritorija ?traukta ? UNESCO pasaulio paveldo s?raš?.
Bene didžiausi? ?sp?d? Kam?iatkoje  paliko unikalusis Geizeri? sl?nis, su 200 kunkuliujan?i? šaltini?, tarp kuri? net 30 stambi? geizeri?. Gražiausias j? –  Cukrinis – išsiverždavo kas 2-3 minutes, o Amžinasis Fontanas aukštyn tryško be perstojo. Pats galingiausias, vardu Milžinas, išsiverždamas kaskart ? 30 metr? aukšt?, išmesdavo apie 30 ton? verdan?io vandens.Ak? trauk? dešimtme?ius formav?si spalvotieji geizerit? dariniai. Deja, 2007 met? birželio 3 dien? šis ?stabus sl?nis buvo pasmerktas ž??iai. Milžiniška žem?s  nuošliauža j? uždeng? beveik per vis? ilg?. Kai kurie galingesnieji sl?nio geizeriai gali prasiveržti pro žem?s nuošliauž?, bet dauguma j? tikriausiai prarasti amžiams.Netekome analogij? pasaulyje neturin?io gamtos stebuklo.
T? vasar? Piet? Vokietijos SDR televizijos grup? su lietuviais keliavo pirm?kart. Kaip ir tik?tasi, kelion? dav? ger? rezultat?. Sukurtas pirmasis lietuvi? – vokie?i? 45 minu?i? dokumentinis filmas „Kam?iatka – vulkan? šeš?lyje”, kuriame ne tik atskleidžiami  šio pusiasalio gamtos bei gyv?nijos pasauliai, bet ir  vietini? gyventoj? buitis, papro?iai. Filmas s?kmingai buvo rodomas  tiek  Vokietijoje, tiek ir Lietuvoje, tod?l buvo sutarta bendradarbiavim? t?sti.
Ekspedicijos dalyviai: Gintautas Babravi?ius, Rokas Babravi?ius, Jonas Darius Endriukaitis, Šar?nas Poška, Vytautas Mork?nas, Gediminas Grigaitis, J?rat? Vasiljevien?, Daivaras Naujokaitis, Aleksandr Pe?en, Michael Mattig-Gerlach, Martin Thoma, Hubert Ersinger, Peter Stickler, Ingrid Koch, Hans Karger, Manfred Frohmueller, Markus Jalowy, Michael Weber, Simone Schneider, Inga Mauer.
R?m?jai: Los centras, Radiocentras, Grafika.