Klaj?n? Klubas

Mano aistra kelion?ms prad?jo br?sti dar mokyklos laikais. Pamenu vien? entuziastiškiausi? savo jaunyst?s žygi?, kuomet baig? devynias klases su draugais ?m?me kurti pirm?j? kelion?s upe plan?.  Kelion?s maršrutas: Vilnius – Rusn?, priemon? –plaustas. Kai apie savo „super“ plan? papasakojome mokykloje, iš m?s? šaip?si ištisus mokslo metus. Ta?iau mes užsibr?žto tikslo laik?m?s: skait?me ?vairi? literat?r?, k?r?me plausto eskizus, tikslinome projekt?.

T?vai, matydami, jog m?s? ketinimai rimti, ?m? ne juokais nerimauti ir paskelb? neremsi? m?s? žygio. Kelionei teko užsidirbti patiems. Gavau darb? pieno kombinate, tad m?nesio atlygio kaip ir pakako.

Na, o baig? dešimt klasi?,mes, šeši bendramin?iai, id?j? iš ties? realizavome. Plaustas iš?jo gana nemažas: 6,40 x 4,20m. Be to, kaip ir dera, tur?jo piln? amunicij? : d?ž? daiktams, palapin?, gumin? valtis ir net du vairai – priekyje ir gale. Planuot? maršrut? ?veik?me per dvi savaites. Per pirm?j? savait? nuplauk?me Nerimi iki Kauno, per antr?j? Nemunu pasiek?me Rusn?.

V?liau šilutiškiai pasakojo, jog m?s? plaust? vietiniai dar keleta met? naudojo kaip priemon? šienui vežti.

Tad š?met, kartu su klas?s draugais, atšvent?me kelion?s AMBUS plaustu 40 – met? !
Taip, b?gant metams, noras keliauti vis labiau augo. Kartu su metais did?jo ir užma?ios. Kelioni? Lietuvos m?stu jau buvo per maža, nor?josi pažinti kitas šalis, kitas kult?ras.

Sutelkiau KLAJ?N? KLUB?, kad su ištvermingais bi?iuliais nepramintais takais nukeliautume ? tolimus kraštus — Kam?iatk?, Afrik?, Himalajus, Tungusk?, Meksik?, Mezen? Rusijos šiaur?je. Organizavome unikalius Vytauto Žalio ir jo draug? žyg? mažyte kanoja per Baltijos j?r?, Vidmanto Urbono supermaratonin? plaukim? Nemunu. Apie tai suk?r?me keliolika film?, kad visi J?s gal?tum?te pažinti ?domiausius gimtin?s ir užsienio šali? kampelius.