Mezen, 2003

2003 metais 12 lietuvi? keliautoj? keturiais visureigiais leidosi ? Rusij?, kur treti pagal dyd? pasaulyje j?ros potvyniai
ir atosl?giai siekia dešimtis metr?, j?ros krantas nutolsta kelet? kilometr?. “Klaj?n? klubo“ nariai daug vargo d?l
automobiliais, kurie nuolat gedo, ir spie?i? uod?. Kulinarin?s rus? ypatyb?s k?l? nuostab?: butelis degtin?s kainuoja
kaip puodelis kavos, o porcija kold?n? perpus pigesn?. Keliautojai m?gavosi Ladogos ežer? grožiu, plaukiodami
senoviniais laivais jalais. Plesecke d?l netoliese veikian?io kosmodromo ekspedicijos nariai buvo pusdieniui areštuoti.
Archangelsko srityje keliautojai aplank? kelet? Pinegos up?s pakrant?s kaim?, kuriuos didesnius gyventojai vasar?
pasiekia upe, o žiem? – ledu. Žmon?s pasišvie?ia žibalin?mis lempomis, elektros generatorius ?sijungia tik karv?ms
melžti. Rusijos šiaur?je baltosios naktys – brakonieri? rojus, nes ?ia apstu lašiš?, kuri? kilogramas kainuoja 15 lit?,
sterli? – iki 300 Lt, ta?iau n?ra kam parduoti, nes šiame krašte visi žvejai. ? UNESCO pasaulio gamtos ir kult?ros
vertybi? s?rašus ?trauktame Rusijos šiaur?s medin?s architekt?ros muziejuje galima apži?r?ti 100 paminkl? – pradedant
pirtimis, baigiant cerkv?mis. Ypatingus ?sp?džius paliko Solovk? vienuolynas. Prie Velikij Ustiug miesto keliautojai
bendravo su ki?iniu Diedu Marozu. Šiuose RUSIJOS kraštuose gim? visi žymiausi pasak? herojai – Baba Jaga, Kaš?ej
Besmernyj.
Per 26 dienas keliautojai ?veik? 6400 kilometr?.
Dalyvavo: Gintautas Babravi?ius (vadovas), Marius Butkevi?ius, Aleksandras Ivanovas, Tomas Deržanauskas, Gintar?
Deržanauskien?, fotografas Vladas Š?iavinskas, operatorius Fiodoras ?erednik, Vida Motuzait?, Valdemaras ir Tomas
Kavaliauskai, Aleksandras Paplavskis, Alina Paplavskyt?.