Mongolija, 2007

2007 m. liepos 28 – rugpj??io 30 ?vyko „Klaj?n? klubo“ ekspedicija ? Mongolij?.
Jos tikslas – sukurti tris dokumentinius filmus Lietuvos televizijai apie menkai ištirt? šal?, jos gamt?, istorines
s?sajas su Lietuvos Didži?ja Kunigaikštija, klajokli? gyvenim?. Dešimt ekspedicijos dalyvi? (keliautojai, televizijos
grup?, fotografai bei žurnalistai) trimis visureigiais per 35 dienas nuo Vilniaus iki Mongolijos ir atgal ?veik? 15 885
kilometrus. „Žinoma, yra Lietuvoje žmoni?, buvusi? Mongolijoje, ta?iau jie važiavo tik pagrindiniais keliais, o išmaiš?
Gobio dykum? ir važiav? upi? vagomis tikrai esame tik mes. Antra pagal dyd? pasaulyje kelion? Gobio dykuma mums
visiems paliko su niekuo nepalyginamus ?sp?džius: 500 kilometr? važiuoji stepe, kur n?ra nei keli?, nei augmenijos…
Retkar?iais privažiuoji jurt?, pamatai kupranugari? band?. Pasirodo, visi kupranugariai kažkam priklauso, ant kiekvieno
j? pasturgalio yra ženklas”, – pasakojo A. Sutkus.

Ekspedicijos dalyviai sako buv? pasireng? visiems galimiems išbandymams kelyje, vež?si automobilines gerves,
paklotus po ratais, naudojosi tikslia navigacijos sistema. Penkias savaites keliavusieji pasakoja negal?j? ?sivaizduoti,
kad šiandieniniame pasaulyje dar yra valstybi? be keli?. Orientuotis pagal žem?lapius beveik ne?manoma, nes jie labai
netiksl?s. ? praraj? vedantis arba ? daugyb? maž? keliuk? išsišakojantis kelias Mongolijoje yra ?prastas reiškinys.

Asfalt? galima pamatyti sostin?je Ulan Batore ir apylink?se.

Mongolija – kontrast? šalis: nuostabi, žmogaus nepaliesta gamta ir visiškas civilizacijos nebuvimas. Šalies gamta – tarsi
nacionaliniai parkai. Visi stepi? gyventojai – piemenys. Net esant 45 laipsniams karš?io jie avi aulinius batus, d?vi
tautinius chalatus. O ir prausiasi jie labai retai (g?lo vandens step?je galima rasti ne tankiau kaip kas 100 kilometr?).
Privažiav? step?je šulin?, lietuviai rasdavo j? uždaryt? ir užkraut? akmenimis. „Šalia šulinio – vandens pripiltas lovys,
kur? gyvuliai teršia. Vanduo smirdi, bet, netur?damas kitos išeities, juo prausiesi, o išvirin?s ir geri. Mintis apie
dezinterij? meti iš galvos, ramindamasis, jog ?ionykš?iai nuo to dar nemir?. O šiaip g?l? vanden? pirkome miest?
parduotuv?se”, – prisimena A. Sutkus.

Stepi? gyventoj? šeimos didel?s, vienoje jurtoje gyvena kelios mongol? kartos, tad vaik? apie j? laksto b?riai. Medžiai
step?se neauga, tod?l jurtos šildomos gyvuli? išmatomis. Ne?tik??iausia tai, jog dauguma gyventoj? turi televizorius,
naudojasi internetu. ?ia vartojama saul?s baterijomis išgaunama elektra.

Keliavo: Edmundas Abromas, Gintautas Babravi?ius, Vytautas Brusokas, Greta Cholina, Fiodor ?erednik,
Erikas ?ižauskas, Egidijus Jakubauskas, Edmundas Jonikas, Audrius Sutkus, Antanas Venckus.