LJA – Lietuvos Junior Achievement

Esu organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) valdybos narys. ? ši? organizacij? at?jau tik?damas, jog tik
išsilavin? ir aktyv?s žmon?s yra tikrieji valstyb?s ateities k?r?jai. LJA misija: ugdyti jaunim? laisvosios rinkos dvasia,
mokyti suprasti versl? ir ekonomik?, puosel?ti iniciatyv?, verslum? ir lyderio savybes. LJA padeda moksleiviams
suprasti ekonomikos d?snius, laisvosios rinkos ekonomikos id?jas, skleidžia praktin? verslo patyrim?. Naudojamos
modernios metodikos, teorija siejama su praktine veikla. Mokytoj? darb? papildo savanoriai verslo konsultantai.
Sudaromos s?lygos bendradarbiauti švietimui ir verslui. 1993 m. ?steigta Atviros Lietuvos fondo finansuojamos
programos pagrindu, LJA yra “Junior Achievement Worldwide” asocijuotoji nar?.

1993–2008 m. pagal LJA programas mok?si 150 000 mokini?. Išleista daugiau kaip 20 vadov?li? 200 000 egzempliori?
tiražu. 1993–2008 m. Verslo kompiuterinio modeliavimo konkursuose, Lietuvos ?empionatuose dalyvavo 14 000
mokini?. LJA mokykloms paruoš? verslo ir ekonomikos program?, verslo ir rinkos ekonomikos varžyb?, konkurs?.
Programos 9-12 klasi? moksleiviams: „Ekonomika ir verslas“, „Mokomoji mokini? bendrov?“, „Kelias ? s?km?“, „Kaip
tapti lyderiu“, „Vadybos ir ekonominio modeliavimo pratybos“, „Bank? modeliavimo pratybos“, „Imitacin? prekyba
vertybiniais popieriais“, „Mano ekonomika”, „Veikianti ?mon?”, „Tarptautin? rinka”, „Kompiuterinio modeliavimo
pratybos pagrindinei mokyklai”.