LIONS

Esu tarptautin?s labdaros organizacijos LIONS Vilniaus klubo prezidentas. M?s? š?kis: Laisv?, Intelektas, Tautos
saugumas. Lions Clubs International 205 šalyse jungia 45 500 klub? su 1,5 milijono nari?. LIONS – anglišk?
žodži? „Liberty“ (laisv?), „Intelligence“ (intelektas) ir „Our Nations Safety“ (m?s? taut? saugumas) pirm?j? raidži?
santrumpa. Angliškas žodis „lions“ reiškia „li?tai“. M?s? ženkle pavaizduotos dvi ? priešingas puses – praeit? ir ateit? –
žvelgian?ios li?t? galvos.