Balsi? bendruomen?

Balsi? bendruomen? – http://www.balsiai.org/

Perfrazavus vien? žinom? reklamos fraz?, „ tikriausiai, geriausia bendruomen? Lietuvoje“. Kod?l galiu taip teigti? Su bendruomene ir jos lyderiais paž?stamas nuo 2004 – j?. Tada, kandidatuodamas ? LR Seim? pirm? kart? susipažinau su problemom, o svarbiausia – žmon?mis. Nuo tada dalyvavau, ne tik švent?se, bet ir bendruomen?s susirinkimuose, atradau, kad daug paž?stam? žmoni? gyvena Balsiuose ar kur netoli.

Viena problema ypa? bad? akis – kur mokytis vaikams? Tuometin? artimiausia mokykl?l? neatitiko net elementariausi? reikalavim? – buvau net pasi?l?s organizuoti ekskursijas ir ?traukti jos lankym? ? VEKS – 2009 program?. Europos s?jungos valstyb?s sostin?, XXI amžius, o mokyklos tualetai – lauke…..

Stebino ir žav?jo, kaip kantriai ir nuosekliai bendruomen?s aktyvas, jos vadovai spaud? ? kamp? valdžios institucijas, kad projektas ne tik neužsigul?t? stal?iuose, bet ir kuo grei?iau b?t? ?gyvendintas. Mokykla pastatyta per metus, o nuoseklio pastangos užtruko dešimtmet?. Didžiuojuosi, kad dalyvavau ir prisid?jau, kad nauja mokykla puošt? ne tik Balsius, bet ir Vilni?. Vis tik pirmoji nauja mokykla sostin?je po Nepriklausomyb?s atstatymo….

Kone pusantro šimto pradinuk? šiemet atv?r? Balsi? mokyklos duris. Reiškia, kad pastangos buvo be veltui.

„Kita stotel? – Balsi? bendruomen?s centras“. Pažinodamas Rimant? Mick? ir jo komand? tikrai žinau, kad ir ši svajon? bus ?gyvendinta. Abejojan?ius kvie?iu apsilankyti Balsi? mitologini? skulpt?r? parke…..

Tikiuosi, kad prireiks ir š?kart mano pagalbos…..