Biografija

Gimiau 1955 m. rugs?jo 8 d. Klaip?doje. 1962-1968 m. mokiausi Klaip?dos K. Donelai?io vidurin?je mokykloje, 1973 m. baigiau Vilniaus A. Vienuolio vidurin? mokykl?. Dabar abi mokyklos – Vytauto Didžiojo gimnazijos.
1973-1978 m. studijavau Vilniaus Inžinerinio statybos instituto (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Statybos fakultete ir ?gijau inžinieriaus – statybininko specialyb?.

1978-1983 m. dirbau Vilniaus nam? statybos kombinato Stambiaplokš?i? nam? detali? gamykloje meistru, cecho viršininko pavaduotoju, cecho viršininku, 1983-1988 m. direktoriaus pavaduotoju. 1988 m. ?steigiau Laisvalaikio organizavimo susivienijim? „Centras”, 1991 m. reorganizuot? ? UAB „LOS Centras”. Vadovavau šiai ?monei, kuri ?steig? radijo stot? „Radiocentras”, reng? roko maršus per Lietuv?, tarptautinius festivalius „Vilnius Jazz“, „Vilnius Rock“.
1995-2000 m. vadovavau bendrovei „Radiocentras”.
2000-2004 m. buvau Seimo narys, inicijavau informacin?s visuomen?s pl?tros komisijos ?steigim?, vadovavau jai, v?liau dirbau to pa?io pavadinimo komiteto pirmininko pavaduotoju.
2000-2002 m. buvau Šven?ioni? rajono savivaldyb?s tarybos narys, dirbau kult?ros, švietimo, sporto ir jaunimo reikal? komitete.
2007-2011 m. buvau Vilniaus miesto savivaldyb?s tarybos narys.
2009-2011 m. Vilniaus mero kult?ros, sporto, švietimo ir turizmo reikal? pavaduotojas.
Nuo 2012 m. birželio iki gruodžio dirbau Vidaus reikal? ministro patar?ju, atsakingu už sport? ir ryšius su visuomenin?mis organizacijomis.
Šiuo metu vadovauju VŠ? „Klaj?n? klubas“.
Kelias kadencijas buvau renkamas Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentu, taip pat Tarptautin?s reklamos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentu, 2000-2012 m. buvau Lietuvos futbolo federacijos viceprezidentu, kelet?  met? – Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto nariu. Esu Žini? ekonomikos forumo steig?jas ir narys, Vilniaus Senamies?io „LIONS” klubo 2012-2013 m. kadencijos prezidentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Alumni tarybos narys.
Nuo 1994 m. esu Lietuvos Liberal? s?jungos narys, 2009-2011 m. buvau jos pirmininkas, dabar – pirmininko pavaduotojas. Profesinio dom?jimosi sritys – viešieji ryšiai, žiniasklaida, informacin?s visuomen?s pl?tra, naujos technologijos, Lietuvos rekreacin?s galimyb?s.
Pom?giai – kelion?s, futbolas, muzika.
Moku lietuvi?, angl?, rus? kalbas.
Ved?s, turiu du vaikus.