2004 ir 2008 m. rinkim? archyvas

2008 m. LR Seimo rinkimai

Balsavimo rezultatai

Statistika apie Seimo narius

Apygardos

Rinkim? komisijos

Kandidat? s?rašai

Kandidatai vienmandat?se apygardose

Atstovai rinkimams

Politini? kampanij? finansavimo kontrol?

Politin?s kampanijos dalyviai

Politin?s kampanijos steb?toj? ataskaitos

Viešosios informacijos reng?j? ir skleid?j? deklaracijos

Savarankišk? politin?s kampanijos dalyvi? ataskait? suvestin?s

Sprendimai d?l draudimo papirkti rink?jus

Rink?j? pažym?jim? ?teikimo statistika (I turas)

 

 

2004 m. LR Seimo rinkimai