Lietuva – Islandija, 2006 m.

Tai unikali akcija, kuria island? tautai pad?kota už prieš 15 met? pripažint? LIETUVOS valstyb?s atk?rim?.
Trumpam gr?žkime ? praeit?…1991-t?j? vasar? LIETUVA jau buvo paskelbusi apie nepriklausomos valstyb?s atstatym?, ta?iau tikroji LAISV? vis dar atrod? tolima svajon? – Lietuvoje šeimininkavo užsienio kariuomen?, o MASKVOS politikai prieš mus vykd? arši? šmeižto kampanij?. Pasaulis neskub?jo pripažinti LIETUVOS. Tuomet duris ? laisv? mums prav?r?  island? tauta. Islandijos parlamentas ALTINGAS 1991 m. vasario 11 dien? pri?m? nutarim?, patvirtinant? Lietuv? kaip nepriklausom? Respublik? bei ?pareigojo savo vyriausyb? su ja atnaujinti diplomatinius santykius.
Tai buvo ryžtingas mažos šalies žingsnis, paskatin?s Islandijos pavyzdžiu pasekti ir kitas pasaulio šalis.
Nuo ši? ?vyki? pra?jo 15 met?. Šiandien mes turime laisv? ir nepriklausom? valstyb?. Ta?iau nepamirškime to pirmo žingsnio, kur? žengti išdr?so island? tauta.
Akcijos metu LIETUVOJE surinkta virš 300 t?kstan?i? Lietuvos pilie?i? paraš?, išreiškian?i? pad?k? ISLANDIJAI, – po vien? kiekvienam ISLANDIJOS gyventojui. Šie parašai sausumos, vandens bei oro keliais nugabenti ? REIKJAVIK?.
VŠ? KLAJ?N? KLUBO  organizuot? akcij? globojo LR Prezidentas VALDAS ADAMKUS.
Akcijos DALYVIAI: žymiausias Lietuvos triatlonininkas Vidmantas Urbonas, lak?nas Jurgis Kairys, alpinistas Vladas Vitkauskas, legendin?s roko grup?s ANTIS ?k?r?jas Algirdas Kaušp?das bei daugelis kit? LIETUVOS visuomenei žinom? žmoni? – muzikant?, keliautoj?, politik?, sportinink?.
Pad?kos akcija prasid?jo AUKŠTOJO vardynomis. Dar iki 2006 m. aukš?iausia Lietuvos vieta buvo laikoma MEDININK?aukštumoje esanti JUOZAPIN?S kalva (292,7 m). Ant jos pastatytas akmuo LIETUVOS karaliui MINDAUGUI.
Dar 1985 m. geografas dr. RIMANTAS KRUPICKAS nustat?, kad aukštesn? tur?t? b?ti 0,5 km ? pietus nuo JUOZAPIN?S kalnelio esanti pušyn?liu apaugusi kalva. 2003 m. susib?rusi iniciatyvin? grup? (Vladas Vitkauskas – keliautojas alpinistas, Algimantas Jucevi?ius – Lietuvos keliautoj? s?jungos prezidentas, Libertas Klimka – VPU profesorius, Etnin?s globos tarybos pirmininkas, Rimantas Krupickas – VPU docentas, Lietuvos geograf? draugijos viceprezidentas, Vitalius Stepulis – inžinierius ekspertas, Tautinio Atgimimo ?žuolyno draugijos pirmininkas) pareng? pastarosios aukštumos sutvarkymo ir panaudojimo koncepcij?.
VGTU Geodezijos instituto specialistai, vadovaujami dr. P. Viskonto, naudodami moderniausi? kosmin? GPS technologij?, 2004 m. balandžio m?n. nustat? tiksl? aukš?iausio Lietuvos žem?s paviršiaus vietos aukšt? – 293,84 m (suapvalinus – 294 m).
Ta?iau kalva netur?jo vardo. Iniciatyvin? grup? kartu su LIETUVOS KELIAUTOJ? S?JUNGA ir LIETUVOS GEOGRAF? DRAUGIJA paskelb? konkurs? šios aukštumos vardui parinkti.
2005 m. biržel? tinkamiausiu buvo pripažintas prof. L. Klimkos si?lytas AUKŠTOJAS. Tai aukš?iausiojo balt? mitologijos dievo vardas, žinomas iš XVI a. istoriografini? šaltini?. Ši? dievavardžio form? aprobavo ir VALSTYBIN? LIETUVI? KALBOS KOMISIJA.
2005 m. lapkri?io 18 d. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYB?S TARYBA patvirtino š? pavadinim?. Vilniaus apskrities viršininkas patvirtino žem?tvarkos projekt?, kuriuo kalva išskiriama turizmo bei kult?ros reikm?ms. Iškilming? AUKŠTOJO vardyn? metu prad?ti rinkti pad?kos parašai island? tautai, kuriuos po to dar vis? vasar? rinks b?riai savanori?, pasklid? po vis? LIETUV?.
Rugpj??io 12 d. pad?ka, patvirtinta LIETUVOS pilie?i? parašais, VILNIUJE estafetiniame žygyje startavusi? akcijos dalyvi? pristatyta ? D. BRITANIJ?. Beveik savait? trukusio žygio metu dviratininkai kirt? LENKIJOS, VOKIETIJOS, DANIJOS,OLANDIJOS, BELGIJOS ir PRANC?ZIJOS teritorijas, estafet? perdav? triatlonininkui VIDMANTUI URBONUI, rugpj??io 18 d. pasiryžusiam mesti išš?k? LAMANŠUI.
Daugiau nei 33 km, skirian?ius PRANC?ZIJ? ir D. BRITANIJ?, V. URBONAS planavo plaukte ?veikti per maždaug 10 – 12 valand?.
„Esu visiškai atgav?s j?gas. Po plaukimo Nemunu 1999-aisiais svajojau tapti pirmuoju lietuviu, ?veikusiu Lamanš?. O papildom? j?g? man suteiks ir tai, kad mano plaukimas bus šio unikalaus pad?kos žygio dalimi”, – dalijosi planais VIDMANTAS URBONAS. Ta?iau d?l nepalanki? oro s?lyg?, d?l pernelyg didelio bangavimo (bang? aukštis buvo iki 5 m) pusiaukel?je plaukimas buvo sustabdytas ir V. URBONAS su lydin?i?ja grupe atvyko ? REIKJAVIK? l?ktuvu dalyvauti tolimesn?je akcijos parogramoje.
Rugpj??io 19 d. lak?no JURGIO KAIRIO pilotuojamas l?ktuvas ISLANDIJOS sostin?je REIKJAVIKE, virš centrin?s miesto aikšt?s  keliems šimtams t?kstan?i? ži?rov? atliko oro akrobatinius skrydžius. INGOLFSTORGO ekspozicij? centre atidaryta fotoparoda LIETUVA.24 VALANDOS, FYLKISVOLLUR stadione ?vyko futbolo rungtyn?s tarp LIETUVOS ir ISLANDIJOS pramog? verslo rinktini?. Futbolo klubas “Prelegentai” nugal?jo varžovus. Reikjaviko miestie?ius ir sve?ius net dvi dienas linksmino pu?iam?j? orkestro TRIMITAS gatvi? koncertais.
Po VILNIAUS ir REIKJAVIKO miest? susigiminiavimo sutarties pasirašymo surinkti parašai iškilmingai ?teikti ISLANDIJOS prezidentui OLAFUR RGNAR GRMMSONUI.
Vakarop INGOLFSTORGO aikšt?je ?vyko baigiamasis akcijos koncertas, kuriame dalyvavo žinomi LIETUVOS atlik?jai – LT UNITED (Andrius Mamontovas, Saulius Urbonavi?ius-Samas, Marijonas Mikutavi?ius , Viktoras Diawara, Eimantas Belickas) ir  A. Kaušp?das, AXIS, DJ Partizanai.
Po iškilming? pad?kos akcijos rengini? lietuvi? keliautoj? grup?s pasklido po unikaliais gamtos vaizdais gars?jan?ias ISLANDIJOS vietas, kur nepakartojami landšafto reiškiniai užgniaužia kvap? kiekvienam ?ia atvykusiam.
Vienoje vietoje ?ia susipina daugyb? gamtos stebukl?: ugnis ir ledas, lava ir geizeriai, tektoniniai l?žiai ir vandenyno galyb?.
Bene taikliausiai ši? Šiaur?s šal? apib?dina jos sostin?s pavadinimas. REIKJAVIKAS ver?iamas kaip KRANTAS D?MUOSE.
Nepaisant pavadinimo, tai labai švarus miestas, šildomas geoterminiais vandenimis. REIKJAVIKAS – svarbus ISLANDIJOS centras ir pats svarbiausias žvejybos uostas. ?ia ?sik?rusios mokslo ir švietimo ?staigos, viešbu?iai ir informaciniai centrai. Sostin?s puošmena – unikali katalik? bažny?ia.
Išsamesn? informacija apie pad?kos akcij? www.lietuva-islandija.lt