Seimas 2004-2008

R?pinausi, kad b?t? priimtas tinkamas Elektronini? ryši? ?statymas – užtikrinantis konkurencij? ir efektyv? telekomunikacij? rinkos reguliavim?.

Inicijavau, jog b?t? ?steigtos dabar veikian?ios ir už Informacin?s visuomen?s pl?tr? atsakingos valstybin?s institucijos.

Parengiau Elektroninio parašo ?statymo pataisas. Tod?l dabar galime mok?ti už but? ir gauti kitas paslaugas internetu.

R?pinausi, kad Lietuvos nacionalin? televizija b?t? nepriklausoma nuo politik?. Šiam tikslui pasiekti buvo priimtos mano užregistruotos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ?statymo pataisos.

Tobulinau Gyventoj? pajam? mokes?io ?statymo 21 straipsnio papildymo pataisas. Dabar kiekvienas gali kompiuter?nusipirkti 33% pigiau.

Siekiau, kad Lietuvos paštas prarast? monopol?, žlugdant? priva?ias pašto tarnybas.

Seime buvo priimtos mano registruotos Nepilname?i? apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio ?statymo pataisos.

Užregistravau Valstyb?s garantuojamos teisin?s pagalbos ?statymo pataisas.

Siekiau ?statymais užtikrinti efektyv? valstyb?s registr? veikim?.

Asmeniškai r?pinausi, jog b?t? garantuotas Ryši? reguliavimo tarnybos nepriklausomumas. Šios tarnybos d?ka buvo realiai panaikintas Lietuvos telekomo monopolis.
R?pinausi, kad kuo grei?iau  b?t? priimtas Naujas autori? ir gretutini? teisi? ?statymas. 

Daugiau apie G. Babravi?iaus veikl? Seime:

G. Babravi?ius žiniasklaidos apžvalgose

G. Babravi?iaus spaudos konferencijos Seime

G. Babravi?ius Seimo puslapiuose

Tarptautiniai ryšiai

Veikla Seimo komitetuose

G. Babravi?ius TV laidose

G. Babravi?ius ?statym? leidyboje

Pateikti pasi?lymai ?statym? projektams

Pateikti ?statym? projektai

Pasisakymai Seimo plenariniuose pos?džiuose