LiCS 1994-2012

1994 metais gavau Art?ro Meliano, Lietuvos Liberal? sajungos steig?jo, netik?t? kvietim? tapti šios partijos nariu.
Kadangi politika dom?jausi nuo mokyklos laik? ir visada buvau liberali? paži?r?, ilgai nesvarst?s sutikau.

Netrukus tapau aktyvus jos veik?jas: valdybos, v?liau tarybos narys. Pamažu politika mane ?trauk? ir 2000 metais,
palik?s darb? “Radiocentre”, pasukau profesionalaus politiko keliu.

2000 m. kandidatavau ir buvau išrinktas ? Seim?. Nuo 2004 prad?jau aktyvi? veikl? Liberal? ir Centro S?jungos (LiCS)
sekretoriate kaip vieš?j? ryši? grup?s vadovas. Nuo 2007 – Vilniaus tarybos narys, 2008 buvau išrinktas LiCS Vilniaus
skyriaus pirmininku. 2009 m. vasar?, deleguotas LiCS, Vilniaus miesto taryboje buvau išrinktasVilniaus mero
pavaduotoju ir šias pareigas ?jau iki kadencijos pabaigos 2011 baland?.

2009 m. sulaukiau LiCS koleg? pasitik?jimo ir dviej? met? kadencijai buvau išrinktas LiCS pirmininku. Nuo 2011 m.
liepos – partijos pirmininko Algio ?apliko pavaduotoju.

„Neklausk, k?tavošalisgali tau duoti – klausk, k?tugaliduoti savo šaliai“.

John F. Kenedy, JAV prezidentas

Kod?l esu ?ia? Tod?l, kad Liberal? ir Centro S?junga ?rod? gebanti pasiekti rezultat?. Ši politikos j?ga turi vizij?,
jau?ia atsakomyb? už savo veiksmus ir žino, kaip pad?ti žmon?ms.

Politiko darbas sud?tingas, jam reikia aukštos kvalifikacijos bei ekonomikos, politikos, filosofijos, sociologijos, teis?s
žini?. Nuolat ir neprognozuojamai kintan?ios aplinkyb?s, viešojo asmens statuso ypatumai – tai ir ?domu, ir nelengva.
Motyvuoja galimyb? ?gyvendinti sumanymus, dalyvauti valstyb?s k?rimo darbe, matyti bendro darbo rezultatus. Tod?l
dirbu politikoje LiCS gretose.

Šiuo metu, LiCS pirmininkas yra Algis ?aplikas

Daugiau informacijos apie LiCS veikl? rasite partijos svetain?je www.lics.lt.

 

 

Neklausk, k? tavo šalis gali tau duoti – klausk, k? tu gali duoti savo šaliai“.

John F. Kenedy, JAV prezidentas