Vilniaus miesto savivaldyb?je

2007 – ji buvo svarb?s mano politin?je karjeroje – J?s? pasitik?jimo d?ka tapau Vilniaus miesto Tarybos nariu.

Dveji metai opozicijoje buvo gera mokykla ir praktika, tad 2009 m. vasar?, kai buvo patik?tos mero pavaduotojo pareigos, jau?iausi jau patyr?s „savivaldybininkas“. Kuravau
?domias ir svarbiaskult?ros, sporto, švietimo ir turizmo sritis.

2009 – 2010 – ji metai buvo Lietuvos ir pasaulio finansin?s kriz?s ?karštis, l?š? tr?kumas miesto ižde pan?iojo rankas ir kojas. Kiekviena kriz? tuo pa?iu ir išš?kis, ir naujos galimyb?s, tad, kartu su Tarybos nariais, administracija, teko priimti nelegvus, bet b?tinus sprendimus.

Džiaugiuosi, kad tuo laikotarpiu sporto ir kult?ros sritims finansavimas ne tik nesumaž?jo, bet lyginant su ankstesniais metais net padid?jo (pvz., 2009 m. – 1.22% nuo viso
biudžeto, o 2011 m. – 2.3% sporto reikm?ms) .

Visi kartu suvald?me situacij? ir s?kmingai pabaig?m „Vilnius Europos kult?ros sostin?“ projekt?. Nepaisant paveld?t? problem? ir jau iššvaistyt? l?š? tr?kumo sugeb?jome ?vykdyti didži?j? numatyt? tiksl? dal?.

Gim? ir s?kmingai auga unikal?s, miest? garsinantys renginiai („Vilnius Challenge“, „Vilniaus dvira?i? maratonas“, „Taut? mug?“ ), tradiciniai renginiai („Kaziuko
mug?“, „Sostin?s dienos“, „Skamba, skamba kankliai“) ne tik nesumenko, bet ?gijo pagreit? ir  tapo reikšmingais turist? traukos objektais.

Buvo paruošti ir priimti fundamental?s, sisteminiai dokumentai – Kult?ros, Sporto strategijos, jais gali naudotis ir dabartiniai, ir b?simieji politikai, visuomen?.

Džiugu, kad paruošti planai ir projektai nebuvo „išbrokuoti“ naujosios ( 2011-2015 m.) kadencijos politik?, kai kurie j? s?kmingai t?siami.

Didžiausias to laikotarpio pasididžiavimo objektas – naujoji Balsi? mokykla. Ji buvo pastatyta per metus ( ! ), bet tai nuoseklaus kone dešimtmet? trukusio Balsi? bendruomen?s darbo vaisius. Esu laimingas, kad ir man teko garb? aktyviai dalyvauti veiksmuose, kuri? vaisius –  puiki, naujoviška mokykla.

Sunku sud?ti ? vien? viet? ir apibendrinti ketveri? met? kadencijos darbus, tad gal vartydami fotografijas kartu prisiminsime to laiko ?vykius…..