URM „globalios Lietuvos“ programa

Lietuvos Respublikos užsienio reikal? ministerija

http://www.urm.lt/index.php?2695978607

J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius

Informacija vis? par? +370 5 236 2444

Lietuviai pasaulyje

Ryšiai su užsienio lietuviais

 „Globalios Lietuvos“ programa

Lituanistinis švietimas

Sugr?žtantiems ? Lietuv?

„Globalios Lietuvos“ k?rimo programa – kurkime Globali? Lietuv? kartu!

„GLOBALIOS LIETUVOS” – UŽSIENIO LIETUVI? ?SITRAUKIMO ? VALSTYB?S GYVENIM? – K?RIMO 2011 – 2019 MET? PROGRAMA

Kod?l reikalingas naujas valstyb?s santykius su užsienio lietuviais reglamentuojantis dokumentas

Už Lietuvos rib? gyvena apie 1,3 mln. lietuvi? kilm?s ir iš Lietuvos kilusi? asmen?, iš j? – apie 300 t?kst. yra Lietuvos Respublikos pilie?iai. Tapome valstybe, kurios didel? tautos dalis gyvena ne geografin?je Lietuvos teritorijoje. ?vertinus globalizacijos procesus ir kit? valstybi? bendradarbiavimo su savo diaspora patirt?, gyvybing? ir kokybiškai nauj? valstyb?s santyki? su jos diaspora užtikrinimas yra svarbus uždavinys Lietuvai. Lietuvos interesas yra išlaikyti ir sustiprinti po pasaul? pasklidusios m?s? tautos ryšius, sumažinti takoskyr? tarp išvykusi?j? ir gyvenan?i?j? Lietuvoje, valstyb?s politik? diasporos atžvilgiu grindžiant „Globalios Lietuvos“ id?ja.

„Globalios Lietuvos“ id?ja

„Globalios Lietuvos“ id?ja gr?sta suvokimu, kad esame viena Lietuvos tauta, jungiama bendros lietuviškosios tapatyb?s ir istorin?s atminties ir, nepriklausomai kur gyventume, puosel?jame lietuvyb?, išlaikome politinius, ekonominius, pilietinius ir kult?rinius ryšius su Lietuva ir ?sitraukiame ? valstyb?s ir jos gerov?s k?rimo proces?. Kiekvienas lietuvis svarbus ir reikalingas Lietuvai. Savo žiniomis, id?jomis ir patirtimi jis gali prisid?ti prie m?s? valstyb?s ir visuomen?s pažangos.

Patvirtinti „Globalios Lietuvos“ k?rimo programiniai dokumentai

Lietuvos Respublikos Vyriausyb? 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 patvirtino „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvi? ?sitraukimo ? valstyb?s gyvenim? – k?rimo 2011–2019 met? program? (Žin., 2011, Nr. 42-1969). Program? pareng? Užsienio reikal? ministerijos vadovaujama tarpinstitucin? darbo grup?, sudaryta iš ?vairi? Lietuvos institucij?, ?staig? ir organizacij? bei Pasaulio lietuvi? bendruomen?s atstov?. Programa parengta vadovaujantis Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s veiklos programos, kuriai pritarta 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), nuostatomis.

Dokumento programos projektas 2010 m. liepos m?nes? buvo paskelbtas viešai svarstyti. Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys lietuviai, ?vairios nevyriausybin?s organizacijos ir Pasaulio lietuvi? bendruomen? pateik? apie 200 pastab? ir pasi?lym?. Projektas taip pat buvo aptartas Lietuvos ir užsienio lietuvi? žiniasklaidoje. Buvo pateikta pastab?, kad „Globalios Lietuvos“ k?rimo procese n?ra pakankamai apibr?žtas užsienio lietuvi? ind?lis, keliami uždaviniai atspindi tik vienpus? Lietuvos valstyb?s ?sipareigojim?. Pažym?tina, kad nors užsienio lietuvi? organizacijos d?l savo visuomeninio statuso negali b?ti ?pareigotos vykdyti projekte numatyt? uždavini?, ta?iau yra kvie?iamos aktyviai bendradarbiauti ?gyvendinant ambicing? ,,Globalios Lietuvos“ id?j?. Savanoriška veikla, kuri? s?kmingai vykdo užsienio lietuvi? bendruomen?s puosel?damos lietuvyb?, yra sektinas pavyzdys.

Lietuvai pasiekus strateginius tikslus – tapus ES ir NATO nare – nebuvo gilesn?s diskusijos apie diasporos vaidmen? tolesnei Lietuvos raidai ir užsienio lietuvi? ir valstyb?s santyk?. Tod?l vieša diskusija „Globalios Lietuvos“ k?rimo tema buvo aktuali ir naudinga.

„Globalios Lietuvos“ k?rimo programa bus ?gyvendinama per 3 tarpinstitucinius veiklos planus.

„Globalios Lietuvos“ k?rimo program? galite rasti ?ia. (ži?r. pried?)

Lietuvos Respublikos Vyriausyb? 2011 m. spalio 19 d nutarimu Nr. 1219 pritar? „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvi? ?sitraukimo ? valstyb?s gyvenim? – k?rimo 2011–2019 met? programos ?gyvendinimo 2012–2014 met? tarpinstituciniam veiklos planui (Žin., 2011, Nr. 130-6150), kuriame numatytos konkre?ios priemon?s, joms ?gyvendinti reikalingi asignavimai, ?gyvendinan?iosios institucijos ir siekiami rezultatai.

„Globalios Lietuvos“ id?jos ?gyvendinimas yra daugiasluoksnis, apimantis kelet? valdymo sri?i?, tod?l numatoma, kad 2012 m. tarpinstitucin? veiklos plan?, kuriame numatytos konkre?ios priemon?s, už j? vykdym? atsakingos institucijos ir reikalingi asignavimai, ?gyvendins 11 institucij?, 2013-2014 m. prie j? prisijungs dar dvi.

Numatoma daug d?mesio skirti lituanistinio švietimo užsienyje galimybi? pl?trai, lituanistini? mokykl? apr?pinimui mokymosi priemon?mis, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kanalo „LTV World“ pasiekiamumui, pl?trai ir kokybei užtikrinti, remti užsienio lietuvi? žiniasklaid?, užsienio lietuvi? bendruomeni? ir organizacij?, tarp j? ir jaunimo, veikl? ir projektus.

Taip pat ketinama sudaryti s?lygas psichologin?ms konsultacijoms ir kitoms su reintegracijos procesu susijusioms paslaugoms emigrantams ir j? šeim? nariams teikti, atlikti užsienio lietuvi? poreiki? apklaus?.

Tarpinstituciniu veiklos planu siekiama skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje mokslo, verslo, kult?ros ir sporto veikloje, o Lietuvos savivaldybi? institucijas ir ?staigas – aktyviau ?sitraukti ? bendras su užsienio lietuviais iniciatyvas ir projektus. Bus stengiamasi sudaryti s?lygas užsienio lietuviams ?sitraukti ? Lietuvai reikšmingo kult?ros paveldo užsienyje paiešk?, sklaid?, prieži?r? ir sugr?žinim?, taip pat r?pintis archyv? užsienyje išsaugojimu, teikti užsienio lietuviams aktuali? informacij?, ?traukti Lietuvos diaspor? ir Lietuvos draugus ? valstyb?s pristatym? užsienyje.

Tarpinstitucinio veiklos plano rengim? ir ?gyvendinim? koordinuoja Užsienio reikal? ministerija.

,,Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvi? ? valstyb?s gyvenim? – k?rimo 2011-2019 met? programos ?gyvendinimo 2012-2014 m. veiklos plan? galite rasti ?ia (ži?r. pried?)